TIP FAKÜLTESİ

ERASMUS NEDİR?

ERASMUS PROGRAMLARI

AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Hayat Boyu Öğrenme Programı içinde Yüksek Öğretimi kapsayan kısımdır. Programın amacı Avrupa‘da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası iĢbirliğini teĢvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa‘da karĢılıklı değiĢimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalıĢmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve Ģeffaflığın geliĢmesine katkıda bulunarak gerçekleĢtirmeye çalıĢmaktadır. Programın düzenlenmesi ve yönetimi AB Komisyonunun kontrolündedir. Avrupa Komisyonu değiĢimden faydalanan bireylerin yurt dıĢında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karĢılıksız hibe vererek değiĢime mali olarak da destek vermektedir. Programa katılan ülkelerde programın kurallara uygun Ģekilde yürütülmesini Ulusal Ajans (UA) yapar. Türkiye‘de UA (Ulusal Ajans), DPT (Devlet Planlama TeĢkilatı) ile ilgili AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezidir. Birliğe aday ülke olarak Türkiye‘nin öğrenci ve öğretim elemanı değiĢimi yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir. Erasmus Programı Hayat Boyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliği‘ne üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi Ġzlanda, Lihtenstayn, Norveç ve Avrupa 15 Birliği‘ne üye olmaya aday Türkiye yüksek öğretim kurumlarının katılımına açıktır. Türkiye Nisan 2004‘den beri programın tam katılımcısıdır. Üniversitelerin AB komisyonunca onaylanmıĢ Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter – EUC)‗nı hazırlamıĢ olması gerekir. Üniversitelerde hem öğrenciler hem de öğretim elemanları Erasmus programından faydalanabilir. Erasmus programı kapsamında değiĢim programında en uygun Ģartların oluĢturulması için yükseköğretim kurumlarına destek sağlanmaktadır. Söz konusu Ģartların ve imkânların oluĢturulması ile aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmaya çalıĢılmaktadır: a) Öğrencilerin diğer katılımcı ülkelerde, iĢbirliği yapılan kurumlarda misafir olarak kaldıkları süreleri ve yaptıkları çalıĢmaların karĢılıklı tanınması; b) Öğretim elemanlarının akademik programlara tam olarak bütünleĢtirilmiĢ kısa süreli dersleri (veya görevleri) misafir öğretim üyesi sıfatıyla sorunsuz verebilmesi; c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve Diploma Eki (DE) uygulamalarının gerçekleĢtirilebilmesi

ERASMUS YOĞUN DİL KURSLARI

(EYDK) Erasmus değiĢim faaliyeti öncesinde bu değiĢimden yararlanacak öğrenciye yönelik akademik öğrenim öncesi misafir olunan ülkedeki üniversite tarafından düzenlenen bir takviye dil kursudur. Bu kurslar her yıl planlanan ülkelerde düzenlenmektedir. EYDK dil bilgisi konusunda ve iki seviyede sunulmaktadır. Bunlar yeni baĢlayanlar ve orta düzeydekiler içindir. Müracaatlar öğrencilerin kendi kurumlarına olmalıdır ve öğrencinin kurumu baĢvuruları kursu düzenleyen birime sevk etmek zorundadır. EYDK‘lar misafir gidilecek ülkedeki akademik yıl baĢlamadan önce yaz döneminde gerçekleĢmektedir. Katılımcı öğrenciler misafir oldukları ülkede dil kursu ücreti ödemek zorunda değildir.

ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Öğrencilere bir üniversite veya yükseköğretim kurumunda 3-12 aylık süreler içinde eğitim olanağı tanımaktadır. Ancak öğrencinin diğer ülkede geçirdiği zaman ve harcadığı emek kendi ülkesinde kayıtlı olduğu kurum tarafından tam olarak tanınmalıdır. Bu amaçla ilgili üniversiteler arasında karĢılıklı anlaĢma yapılmalı (Bilateral Agreement BA); üniversitenin European Credit Transfer System (ECTS) – Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)‗nin hazırlaması gerekmektedir. Erasmus öğrencisine verilen hibenin yaklaĢık %65‘i AB Komisyonu, yaklaĢık %35‘i Türkiye Cumhuriyeti‘nin katkısıdır.